Handelsbetingelser
Vores standard rammer for leverancer

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra LeadLab CVR. 33207158 (herefter ”LEADLAB”) for dennes kunder (herefter ”KUNDEN”).
1.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem skriftlig aftale og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal aftalen have forrang.

2. Leverancespecifikation
2.1 På baggrund af kundens ønsker udarbejdes en specifikation af leverancen forud for udførelsen. Specifikationen kan under udførelsen blive ændret i samråd mellem LEADLAB og KUNDEN.
2.2 Leverance ændringer i forhold til skriftlig specifikation udføres efter medgået tid medmindre andet er aftalt skriftligt.
2.3 Arbejde udført uden af LEADLAB forudgående skriftlig specifikation udføres efter medgået tid.

3. Pris
3.1 KUNDEN betaler for LEADLABs og evt. underleverandørers anvendte tidsforbrug efter gældende time sats.
3.2 Fastpris tilbud er gældende 4 uger fra tilbudsdato og er gældende for den af LEADLAB skriftlig specificerede leverance.
3.3 Ved anvendelse af Estimater og Prisoverslag er LEADLAB forpligtet til at informere KUNDEN, når det oplyste omkostningsniveau er nået. LEADLABs yderligere arbejde regnes herefter som ekstraarbejde.
3.4 Såfremt der ikke foreligger en af LEADLAB udarbejdet skriftligt specifikation og fastpris, afregnes efter medgået tid.
3.5 ”Medgået tid” beregnes pr. påbegyndt time til den til enhver tid gældende takst.
3.6 Rejse-, transport-, opholdsomkostninger og andre udgifter relateret til arbejdets udførelse afholdes af KUNDEN i henhold til LEADLABS takster eller den faktiske omkostning.
3.7 Alle priser oplyses eksklusiv moms og afgifter.

4. Betaling
4.1 Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage efter faktura dato medmindre andet er oplyst.
4.2 Den af LEADLAB anvendte tid opgøres og afregnes KUNDEN månedligt. Dette gælder også opgaver med delvist forudbetaling jævnfør 4.3.
4.3 For opgaver og projekter med specifikation og tilhørende økonomisk ramme afregnes 25% af det samlede beløb ved aftaleindgåelse.
4.4 For afregning af medgået tid med et af LEADLAB udstedt ”Klippekort”, skal dette være betalt forud for arbejdets udførelse.
4.5 Interim lignende leverancer afregnes månedligt forudbetalt Aconto baseret på forventet omfang.
4.6 Ændringer i tidsplaner har ingen betydning for KUNDENs betalingsforpligtelse for løbende opgjort tidsforbrug.
4.7 KUNDENS manglende anvendelse, gennemgang og godkendelse af leverancer er ikke gyldig grund for manglende betaling.
4.8 Ved manglende rettidig betaling af ethvert skyldigt beløb kan LEADLAB vælge at tilskrive morarenter og gebyr af det skyldige beløb.

5. Ejendomsforbehold og rettigheder
5.1 Enhver leverance er underlagt ejendomsforbehold.
5.2 KUNDEN erhverver ved fuld betaling brugsretten til leverancen.
5.3 KUNDEN må ikke uden LEADLABs skriftlige tilladelse overdrage eller videregive leverancer til tredjepart.
5.4 KUNDEN har ingen eksklusivitet og LEADLAB beholder samtlige rettigheder til knowhow, ideer, ekspertise og materiale, der er udarbejdet for KUNDEN, og kan anvende dette til løsning af opgaver for andre kunder.

6. Ansvarsbegrænsning
6.1 LEADLAB er ikke ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tab, herunder driftstab.
6.2 Ved leverancer efterfølgende ændret af KUNDEN eller tredjepart fraskriver LEADLAB sig et hvert ansvar.
6.3 LEADLABs samlede ansvar kan under ingen omstændigheder beløbsmæssigt overstige beløbet for den pågældende opgave.

7. Mangler
7.1 Hvis KUNDEN ønsker at påberåbe sig en mangel, skal KUNDEN straks efter manglen er eller burde være opdaget skriftligt informere samt anføre hvori manglen består.
7.2 Såfremt KUNDEN ikke senest 5 arbejdsdage efter leverance eller delleverancer har påberåbt en mangel frafalder dennes indsigelsesret.

8. Misligholdelse
8.1 Ved KUNDENS misligholdelse er LEADLAB berettiget til at standse yderligere leverancer og kræve erstatning for direkte eller indirekte tab.

9. Leverandørklausul
9.1 KUNDEN forpligter sig til ikke at ansætte eller uden LEADLABs medvirken, at samarbejde med LEADLABs ansatte, underleverandører og samarbejdspartnere. Dette er kun gældende såfremt ovenstående har deltaget i LEADLABs leverance til KUNDEN og indtil 1 år efter seneste leverance deltagelse.

10. Tavshedspligt og offentlighed
10.1 Hvert part er forpligtet til at behandle alle forretningsforhold fortroligt.
10.2 LEADLAB må dele nødvendig information med underleverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med opgaveløsning for KUNDEN.
10.3 LEADLAB er berettiget til i egen markedsføring at anvende KUNDEN som reference med overordnet beskrivelse af leverancer.

11. Lovvalg og værneting
11.1 Aftaler mellem LEADLAB og KUNDEN er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Århus som aftalt værneting.